Khi xem báo cáo tổng hợp nhập xuất theo công trình hoặc Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình, Kế toán muốn phần mềm lấy giá trị của VTHH mua sử dụng ngay cho công trình tính cả chi phí mua hàng phân bổ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Khi xem báo cáo tổng hợp nhập xuất theo công trình hoặc Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình, Kế toán muốn phần mềm lấy giá trị của VTHH mua sử dụng ngay cho công trình tính cả chi phí mua hàng phân bổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng hoặc Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng, giá trị của VTHH mua sử dụng ngay cho đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng hoặc nhập kho có chọn đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng tính cả chi phí mua hàng để phản ánh đúng giá trị vật tư cho từng đối tượng trên.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: nhập chứng từ mua hàng nhập kho và mua hàng không qua kho

108990_1

108990_2

Xem báo cáo Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình

108990_3

Xem báo cáo Tổng hợp nhập xuất kho theo công trình

108990_4

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Tương tự với các báo cáo theo đối tượng THCP, đơn hàng, hợp đồng.

Với chứng từ mua hàng không qua kho có phát sinh dòng Chi phí mua hàng, nếu đã được phân bổ trên tab Chi phí (hoặc Phí trước hải quan) thì không hiển thị thành mặt hàng riêng trên 2 báo cáo, nếu chưa được phân bổ thì sẽ hiển thị thành mặt hàng riêng.

Với chứng từ mua hàng qua kho có phát sinh dòng Chi phí mua hàng thì luôn không hiển thị thành mặt hàng riêng trên 2 báo cáo, nếu muốn lên báo cáo đầy đủ số tiền thì phải thực hiện phân bổ chi phí.