Kế toán muốn phần mềm thông báo về thời hạn cho phép dùng thử sản phẩm để có kế hoạch đặt mua sản phẩm kịp thời, phục vụ công tác kế toán trong đơn vị được liên tục, không bị gián đoạn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán muốn phần mềm thông báo về thời hạn cho phép dùng thử sản phẩm để có kế hoạch đặt mua sản phẩm kịp thời, phục vụ công tác kế toán trong đơn vị được liên tục, không bị gián đoạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, với các đơn vị đang dùng thử hoặc bắt đầu sử dụng phần mềm MISA, khi đăng nhập vào dữ liệu lần đầu tiên sẽ được thông báo về thời hạn cho phép dùng thử chương trình, để kế toán có kế hoạch đặt mua sản phẩm kịp thời, phục vụ công tác kế toán trong đơn vị được liên tục không bị gián đoạn.

Chi tiết thay đổi

Trong lần đầu tiên đăng nhập dữ liệu chương trình sẽ thông báo:

107185_1

Khi đăng nhập vào chương trình

107185_10

Ngày tiếp theo đăng nhập dữ liệu chương trình sẽ thông báo:

107185_9

Chương trình sẽ thông báo hàng ngày mỗi khi kế toán đăng nhập dữ liệu.

Sau 30 ngày đăng nhập dữ liệu chương trình sẽ thông báo:

107185_11