Kế toán mong muốn lập được đơn mua hàng kế thừa các thông tin từ đơn đặt hàng để giảm thao tác nhập liệu, đỡ tốn thời gian và tránh nhầm lẫn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán mong muốn lập được đơn mua hàng kế thừa các thông tin từ đơn đặt hàng để giảm thao tác nhập liệu, đỡ tốn thời gian và tránh nhầm lẫn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung tiện ích lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng để lấy được thông tin hàng hóa từ đơn đặt hàng sang để giảm thao tác nhập liệu và tránh nhầm lẫn.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng

99960_1

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng

99960_2

Đơn mua hàng lấy các thông tin từ Đơn đặt hàng sang

99960_3