Kế toán muốn khi nhân viên kinh doanh vào phần mềm kế toán để tra cứu tồn kho và bán hàng thì không được xem giá vốn để bảo mật thông tin

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 >

Kế toán muốn khi nhân viên kinh doanh vào phần mềm kế toán để tra cứu tồn kho và bán hàng thì không được xem giá vốn để bảo mật thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R29, trên MISA SME.NET 2015, khi xem danh mục VTHH, chương trình cho phép phân quyền cho nhân viên kinh doanh được xem số lượng tồn của tất cả VTHH nhưng không xem được giá trị tồn để tránh tiết lộ thông tin về giá vốn của VTHH và phục vụ tốt việc kinh doanh bán hàng.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

99260_7

Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn: thực hiện phân quyền cho một vai trò bất kỳ (ví dụ: kế toán bán hàng)

99260_8

Gán vai trò vừa được phân quyền cho người dùng

99260_9

Đăng nhập bằng tên người dùng trên, vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa thì không thấy cột Giá trị tồn

99260_10

Tệp xuất khẩu ra excel cũng không có Giá trị tồn

99260_12