Bổ sung thông tin Số giấy phép trên Giấy phép sử dụng MISA SME.NET 2015

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 >

Bổ sung thông tin Số giấy phép trên Giấy phép sử dụng MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kể từ phiên bản R11, MISA SME.NET 2015 sẽ bổ sung thông tin Số giấy phép trên Giấy phép sử dụng MISA SME.NET 2015

Tinhnangmoi_R11_bosungTTSogiayphepsudung