R11

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R11 bao gồm:

1.Cho phép lập chứng từ hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập kho

2.Cho phép phân bổ chi phí vận chuyển cho các mặt hàng của hóa đơn mua hàng

3.Cho phép khi nâng cấp hay cài lại phần mềm thì không phải sao chép lại các mẫu chứng từ đã sửa

4.Cho phép xem Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả có cả số hóa đơn và số chứng từ

5.Cho phép in UNC có thông tin Tỉnh/TP của ngân hàng đơn vị chuyển tiền đi và của đơn vị hưởng

6.Cho phép lưu lại thông tin các bước tính giá thành trước khi thực hiện tính lại

7.Cho phép sao chép danh sách mã quy cách của hàng hóa từ excel vào phần mềm khi nhập chứng từ mua hàng

8.Cho phép in được mẫu Giấy báo Nợ, Giấy báo Có

9.Cho phép in bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn theo TT78/2014

10.Cho phép in bảng lương tạm ứng

11.Cho phép tập hợp chi phí và tính giá thành cho đơn vị cung ứng dịch vụ

12.Cho phép xem bảng kê hóa đơn HHDV mua vào hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng

13.Cho phép xem bảng kê hóa đơn HHDV bán ra hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng

14.Cho phép in UNC ngân hàng Á Châu theo mẫu mới

15.Cho phép Chứng từ NVK có nhân viên dưới chi tiết

16.Cho phép in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo nhân viên nhưng chỉ hiển thị nhân viên

17.Cho phép xem chi tiết công nợ nhân viên theo từng công trình

18.Bổ sung thông tin Số giấy phép trên Giấy phép sử dụng MISA SME.NET 2015

19.Cho phép hạch toán nghiệp vụ quyết toán mua hàng cho nhân viên mua hàng (chứng từ mua hàng nhập được nhiều hóa đơn)

20.Hỗ trợ cập nhật giá nhập vào phiếu nhập thành phẩm/bán thành phẩm trong kỳ đối với các bán thành phẩm hạch toán vào các tài khoản kho như TK 152,153,156