Cho phép Chứng từ NVK có nhân viên dưới chi tiết

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 >

Cho phép Chứng từ NVK có nhân viên dưới chi tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Nhiều NSD là khách hàng kinh doanh bán buôn các mặt hàng chất phụ gia, bột ngọt, đường,... có nhu cầu theo dõi được công nợ khách hàng theo từng nhân viên bán hàng. Đối tượng mua hàng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp nên cuối tháng sẽ có nghiệp vụ bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả. Hiện tại khi thực hiện bù trừ công nợ theo TK hoặc làm bù trừ ở nghiệp vụ khác thì chương trình chỉ cho phép chọn nhân viên trên thông tin chung, mỗi bút toán bù trừ phải lập 1 phiếu. Do đó phát sinh mong muốn chứng từ nghiệp vụ khác có nhân viên dưới chi tiết để hạch toán được gộp nhiều bút toán bù trừ công nợ trên cùng 1 phiếu.

Kể từ phiên bản R11, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được mong muốn nói trên bằng cách trên giao diện chứng từ nghiệp vụ khác - chứng từ bù trừ công nợ đưa thông tin "Nhân viên" trên tab Thông tin chung xuống cột chi tiết sau cột Đối tượng Có như MISA SME.NET 2012

Cách thao tác

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác

Tinhnangmoi_R11_ChungtuNVKconhanvienduoichitiet_01

Nhấn Cất sau khi khai báo các thông tin cần thiết cho việc bù trừ công nợ trên chứng từ nghiệp vụ khác

NOTE_iconnote 1. Khi chuyển dữ liệu từ các phiên bản trước R11 lên nếu đã chọn nhân viên trên phần thông tin Master (nhóm Thông tin chung) thì khi chuyển đổi lên phần mềm sẽ tự động chuyển nhân viên này vào cột Nhân viên trên các dòng chi tiết

 2. Hiện tại khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 lên sẽ tách chứng từ nghiệp vụ khác theo nhân viên, kế từ phiên bản R11 MISA SME.NET 2015 sẽ không tác chứng từ nghiệp vụ khác theo nhân viên nữa mà sẽ ghép tương ứng với chứng từ có liên quan