Cho phép in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo nhân viên nhưng chỉ hiển thị nhân viên

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 >

Cho phép in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo nhân viên nhưng chỉ hiển thị nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hiện tại NSD có nhu cầu in công nợ khách hàng theo từng nhân viên bán hàng để tính lương cho nhân viên.

Kể từ phiên bản R11, MISA SME.NET 2015 sẽ  đáp ứng được nhu cầu nói trên bằng giải pháp sau:

Trên tham số báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng bổ sung thêm tiêu chí thống kê theo "Nhân viên và khách hàng"

Tinhnangmoi_R11_Tonghopcongnophaithutheonhanvien_b1

Khi in báo cáo theo tiêu chí thống kê là "Nhân viên và khách hàng", chương trình sẽ hiển thị báo cáo "Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng"

Tinhnangmoi_R11_Tonghopcongnophaithutheonhanvien_b2

Khi in báo cáo theo tiêu chí thống kê là "Nhân viên", chương trình sẽ hiển thị báo cáo "Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên"

Tinhnangmoi_R11_Tonghopcongnophaithutheonhanvien_b3