Cho phép xem chi tiết công nợ nhân viên theo từng công trình

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 >

Cho phép xem chi tiết công nợ nhân viên theo từng công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Một số doanh nghiệp trong quá trình hạch toán có phát sinh nghiệp vụ tạm ứng cho nhân viên (TK 141) chi tiết theo từng công trình để thực công tác như mua nguyên vật liệu, CCDC.. Cuối kỳ muốn xem nhân viên đó trong kỳ số đã tạm ứng bao nhiêu, số thanh toán bao nhiêu, số còn tạm ứng là bao nhiêu

Kể từ phiên bản R11, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được nhu cầu nói trên bằng cách bổ sung thêm báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình

Cách thao tác

Nhấn chọn biểu tượng icon_caybaocao để vào cây báo cáo của phần mềm

Tinhnangmoi_R11_ChitietcongnoNV_theocongtrinh_b1

Khai báo tham số muốn xem, in báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình

Tinhnangmoi_R11_Xemchitietcongnonhanvien_theoCongtrinh_b2

Sau khi nhấn Đồng ý phần mềm sẽ chuyển đến màn hình kết quả báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình

Tinhnangmoi_R11_Xemchitietcongnonhanvien_theoCongtrinh_b3