Kế toán muốn cập nhật biểu thuế suất thuế TTĐB theo HTKK3.3.8, cập nhật theo Luật số 106/2016/QH13

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31.1 >

Kế toán muốn cập nhật biểu thuế suất thuế TTĐB theo HTKK3.3.8, cập nhật theo Luật số 106/2016/QH13

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31.1, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cập nhật biểu thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô dưới 24 chỗ trên danh mục thuế TTĐB theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

108092_1

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: thêm mới một VTHH

108092_2

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

oNếu lập tờ khai có kỳ trước tháng 7

108092_3

oNếu lập tờ khai có kỳ từ tháng 7 trở đi

108092_4