R31.1

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R31.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R31.1 bao gồm:

1. Kế toán muốn cập nhật biểu thuế suất thuế TTĐB theo HTKK3.3.8, cập nhật theo Luật số 106/2016/QH13

2. Cập nhật biểu thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên