Kế toán mong muốn theo dõi tiến độ sản xuất của các lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng để quản lý và xem xét tiến độ hoàn thành của từng đơn đặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán mong muốn theo dõi tiến độ sản xuất của các lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng để quản lý và xem xét tiến độ hoàn thành của từng đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo tiến độ sản xuất có thêm cột đơn đặt hàng để xem được tiến độ sản xuất, tiến độ hoàn thành của lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng.

Cách thực hiện

Lệnh sản xuất như sau

113966_1

Vào Báo cáo\Kho\Báo cáo tiến độ sản xuất

113966_4

Mẫu sau khi sửa

113966_3