Trên tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên, kế toán muốn khi thu tiền/trả lại/giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng, hoặc đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ sẽ lấy theo nhân viên của chứng từ công nợ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Trên tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên, kế toán muốn khi thu tiền/trả lại/giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng, hoặc đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ sẽ lấy theo nhân viên của chứng từ công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên, khi thu tiền trực tiếp cho chứng từ công nợ, hoặc trả lại, giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng, hoặc đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ thì chương trình sẽ lấy theo nhân viên của chứng từ công nợ để phản ánh đúng số tiền đã thu của nhân viên bán hàng, làm căn cứ tính lương cho nhân viên bán hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: lập chứng từ bán hàng như sau

113153_11

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Thu tiền khách hàng: lập phiếu thu tiền cho chứng từ trên

113153_44

Vào Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (thống kê theo Nhân viên)

113153_33