Kế toán muốn in được bút toán chênh lệch tỷ giá xuất quỹ khi hạch toán chuyển tiền nội bộ ngoại tệ trên Giấy báo Nợ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn in được bút toán chênh lệch tỷ giá xuất quỹ khi hạch toán chuyển tiền nội bộ ngoại tệ trên Giấy báo Nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi in Giấy báo nợ chương trình sẽ in được bút toán chênh lệch tỷ giá xuất quỹ.

Cách thực hiện

Chương trình cho phép in Giấy báo nợ trên các giao diện sau:

oChi tiền gửi bằng Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt

oTrả tiền nhà cung cấp bằng Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt

oChuyển tiền nội bộ

oChứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt

oChứng từ mua hàng nhiều hóa đơn thanh toán ngay bằng Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt

oChứng từ mua dịch vụ thanh toán ngay bằng Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt

Ví dụ: in Giấy báo nợ trên giao diện Chuyển tiền nội bộ

oVào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chuyển tiền nội bộ

113329_1

oGiấy báo nợ in ra như sau

113329_2