Khi xuất khẩu Sổ chi tiết vật liệu dụng cụ hàng hóa, kế toán muốn các VTHH không có số dư đầu kỳ vẫn hiển thị số dư đầu kỳ bằng 0 để phục vụ việc thiết lập công thức tìm kiếm ngoài excel

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Khi xuất khẩu Sổ chi tiết vật liệu dụng cụ hàng hóa, kế toán muốn các VTHH không có số dư đầu kỳ vẫn hiển thị số dư đầu kỳ bằng 0 để phục vụ việc thiết lập công thức tìm kiếm ngoài excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xuất khẩu được Sổ chi tiết vật liệu, công cụ (sản phẩm, hàng hóa) mẫu số S10-DN (quyết định 48 là mẫu S7-DN) hiển thị được số dư đầu kỳ bằng 0 để phục vụ cho công tác viết hóa đơn bổ sung được nhanh chóng và chính xác.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho\S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, công cụ (sản phẩm, hàng hóa)

109986_1

Tệp excel xuất khẩu ra như sau

109986_2