Kế toán muốn hiển thị thông tin của người đại diện (tên, chức vụ) của bên đối tác trên mẫu Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả để thực hiện xác nhận công nợ hàng tháng.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn hiển thị thông tin của người đại diện (tên, chức vụ) của bên đối tác trên mẫu Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả để thực hiện xác nhận công nợ hàng tháng.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem được thông tin của người đại diện của khách hàng và nhà cung cấp trên Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả để gửi khách hàng, nhà cung cấp thực hiện xác nhận công nợ cuối mỗi tháng.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung các trường thông tin người đại diện trên các mẫu:

oBiên bản đối chiếu và xác nhận công nợ

oBiên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả

Ví dụ: với mẫu Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ

oVào Báo cáo\Bán hàng\Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ: xem báo cáo và Sửa mẫu

113770_1

oTrường ContactName sẽ lấy lên Tên người liên hệ, trường ContactFixedTel sẽ lấy lên Số điện thoại cố định của người liên hệ, trường ContactMobile sẽ lấy lên Số di động của người liên hệ, trường ContactEmail sẽ lấy lên Email của người liên hệ, trường ContactTitle sẽ lấy lên Chức vụ của người liên hệ được nhập trên Danh mục\Đối tượng.

oTại vị trí cần hiển thị trường ContactName, ContactFixedTel, ContactMobile, ContactEmail ContactTitle, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến các tên trường này và kéo vào vị trí cần hiển thị.

oSau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, in lại Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ như sau:

113770_2