Khách hàng mong muốn khi bắn mã vạch trên thẻ khách hàng ở combo đối tượng sẽ hiện ra đúng thông tin khách hàng đã khai báo trong danh mục để giảm thiểu thời gian nhập liệu trên chứng từ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Khách hàng mong muốn khi bắn mã vạch trên thẻ khách hàng ở combo đối tượng sẽ hiện ra đúng thông tin khách hàng đã khai báo trong danh mục để giảm thiểu thời gian nhập liệu trên chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng chương trình cho phép khi bắn mã vạch trên thẻ khách hàng ở ô đối tượng sẽ hiện ra đúng thông tin khách hàng đã khai báo trong danh mục để giảm thiểu thời gian nhập liệu trên chứng từ.

Cách thực hiện

Công ty quản lý khách hàng thân thiết bằng cách cấp các thẻ hội viên

Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng: khai báo mã khách hàng là mã thẻ như sau

110465_1

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng

110465_2

Chứng từ bán hàng sau khi bắn mã vạch trên thẻ khách hàng

110465_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: chương trình thực hiện tính năng này cho tất cả các giao diện chứng từ có chọn đối tượng