Kế toán muốn nhập được thông tin kho khi bộ phận thu mua lập đơn mua hàng để khi kế toán lập chứng từ mua hàng từ đơn đặt hàng không phải chọn kho để giảm thời gian nhập liệu và tránh nhầm lẫn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn nhập được thông tin kho khi bộ phận thu mua lập đơn mua hàng để khi kế toán lập chứng từ mua hàng từ đơn đặt hàng không phải chọn kho để giảm thời gian nhập liệu và tránh nhầm lẫn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi bộ phận thu mua lập đơn mua hàng cho phép nhập được thông tin kho để khi kế toán lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng thì phần mềm tự động lấy được thông tin kho đã chọn trên đơn mua hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng

110877_1

Giao diện nhập Đơn mua hàng sau khi sửa mẫu

110877_2

Khi lập Chứng từ mua hàng từ Đơn mua hàng

oVào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng

110877_3

oChứng từ mua hàng sau khi chọn Đơn mua hàng

110877_4

Khi lập Đơn mua hàng từ Đơn đặt hàng

oCó chứng từ Đơn đặt hàng như sau

110877_5

oLập Đơn mua hàng từ Đơn đặt hàng

110877_6

oGiao diện chứng từ Đơn mua hàng

110877_7

Khi nhập khẩu chứng từ từ tệp excel

oTrên mẫu excel ngầm định nhập khẩu chứng từ Đơn mua hàng của chương trình không bổ sung cột thông tin Kho, kế toán có thể tự khai báo thêm

oKhi nhập khẩu, tại bước 2. Ghép dữ liệu chương trình cho phép hiển thị thêm trường thông tin Kho để ghép cột

110877_8

oChi tiết các nhập khẩu dữ liệu từ excel xem tại đây.