Kế toán muốn xem báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán thể hiện cả số tiền nguyên tệ, số tiền quy đổi, và các thông tin về số tờ khai, ngày tờ khai hải quan để phục vụ làm báo cáo hoàn thuế

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán muốn xem báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán thể hiện cả số tiền nguyên tệ, số tiền quy đổi, và các thông tin về số tờ khai, ngày tờ khai hải quan để phục vụ làm báo cáo hoàn thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán, chương trình thể hiện cả số tiền nguyên tệ, số tiền quy đổi, và các thông tin về số tờ khai, ngày tờ khai hải quan để phục vụ làm báo cáo hoàn thuế.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán: xem báo cáo và sửa mẫu

111372_1

Trường CurrencyID sẽ lấy lên Loại tiền trên chứng từ công nợ và thanh toán, trường PayAmountOC sẽ lấy lên Số tiền nguyên tệ chứng từ thanh toán, trường SAInvoiceAmountOC sẽ lấy lên Số tiền nguyên tệ chứng từ công nợ, các trường SACustomField sẽ lấy lên giá trị các trường mở rộng trên chứng từ công nợ.

Cách sửa mẫu chi tiết

111372_4

Mẫu sau khi sửa

111372_3