Cập nhật biểu thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31.1 >

Cập nhật biểu thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31.1, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cập nhật biểu thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên

114240_1

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

oNếu lập tờ khai có kỳ trước tháng 7

114240_4

oNếu lập tờ khai có kỳ từ tháng 7 trở đi

114240_3