Kế toán muốn cập nhật thêm thông cơ quan quản lý thuế mới tại phần khai báo thông tin cơ quan thuế để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn cập nhật thêm thông cơ quan quản lý thuế mới tại phần khai báo thông tin cơ quan thuế để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cập nhật thêm thông tin cơ quan quản lý thuế mới tại phần khai báo thông tin cơ quan thuế để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán ...

116080_1

Trên giao diện thiết lập thông tin

116080_2