Kế toán muốn hạch toán được nhiều đối tượng trong Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho từ kiểm kê kho để theo dõi đối tượng xử lý thừa, thiếu của từng mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn hạch toán được nhiều đối tượng trong Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho từ kiểm kê kho để theo dõi đối tượng xử lý thừa, thiếu của từng mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chứng từ nhập, xuất kho từ kiểm kê cho phép hạch toán được nhiều đối tượng để theo dõi đối tượng xử lý thừa, thiếu của từng mặt hàng.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung thông tin đối tượng trên các chứng từ:

oPhiếu nhập kho từ kiểm kê

oPhiếu xuất kho từ kiểm kê

Ví dụ: với phiếu xuất kho từ kiểm kê

oTrên chứng từ Phiếu xuất kho từ kiểm kê

84442_1

oGiao diện nhập liệu sau khi sửa mẫu

84442_2