Kế toán muốn khi lập chứng từ thu tiền KH, trả tiền NCC thì diễn giải chi tiết sẽ ngầm định giống diễn giải thông tin chung để kế toán không mất công phải sao chép diễn giải chung xuống diễn giải chi tiết

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn khi lập chứng từ thu tiền KH, trả tiền NCC thì diễn giải chi tiết sẽ ngầm định giống diễn giải thông tin chung để kế toán không mất công phải sao chép diễn giải chung xuống diễn giải chi tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ tự động ngầm định diễn giải chi tiết của chứng từ trả tiền NCC, chứng từ thu tiền KH giống diễn giải trên thông tin chung để không phải mất công sửa lại từng dòng diễn giải chi tiết và khi sửa diễn giải trên thông tin chung thì diễn giải chi tiết cũng thay đổi theo.

Cách thực hiện

Chương trình ngầm định diễn giải cho các loại chứng từ:

oPhiếu thu

oPhiếu thu tiền mặt khách hàng

oPhiếu thu tiền mặt khách hàng hàng loạt

oPhiếu chi

oPhiếu chi trả tiền nhà cung cấp

oPhiếu chi trả lương nhân viên

oThu tiền gửi

oThu tiền gửi từ khách hàng

oThu tiền gửi từ khách hàng hàng loạt

oỦy nhiệm chi

oỦy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp

oSéc tiền mặt

oSéc tiền mặt trả tiền nhà cung cấp

oỦy nhiệm chi trả lương nhân viên

oSéc chuyển khoản

oSéc chuyển khoản trả tiền nhà cung cấp

oChứng từ nghiệp vụ khác

oChứng từ quyết toán tạm ứng

Ví dụ: với chứng từ Thu tiền khách hàng

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Thu tiền khách hàng

78842_3

oChứng từ thu tiền gửi sinh ra hiển thị như sau

78842_2