Kế toán muốn xem được tiến trình sao lưu dữ liệu khi thực hiện sao lưu trong trường hợp dữ liệu lớn, thời gian sao lưu lâu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn xem được tiến trình sao lưu dữ liệu khi thực hiện sao lưu trong trường hợp dữ liệu lớn, thời gian sao lưu lâu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem được tiến trình sao lưu dữ liệu khi thực hiện sao lưu trong trường hợp dữ liệu lớn, thời gian sao lưu lâu để tránh trường hợp thoát dữ liệu, thoát chức năng sao lưu làm lỗi dữ liệu.

Chi tiết thay đổi

Chương trình cho phép xem được tiến trình sao lưu trên các giao diện:

oSao lưu khi kết thúc chương trình

oSao lưu khi chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới

oSao lưu trong Tệp\Quản lý dữ liệu

oSao lưu khi bảo trì dữ liệu

oSao lưu khi tính giá xuất kho

oSao lưu khi tính tỷ giá xuất quỹ (theo phương pháp bình quân tức thời)

oSao lưu khi ghi sổ\bỏ ghi sổ theo lô

oSao lưu khi thay đổi phương pháp tính giá

oSao lưu khi thay đổi Cách xử lý số lượng và giá trị hàng mua trả lại, giảm giá chọn trực tiếp từ chứng từ mua hàng (với phương pháp tính giá xuất kho Nhập trước xuất trước)

oSao lưu khi lựa chọn Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn

Ví dụ: sao lưu khi kết thúc chương trình

93140_1