Kế toán muốn xem nhanh được tên TK trên chứng từ nhập liệu để kiểm tra xem đã hạch toán đúng TK chưa vì đơn vị mở nhiều tiết khoản, kế toán không nhớ được hết tên của từng tài khoản

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24.23 >

Kế toán muốn xem nhanh được tên TK trên chứng từ nhập liệu để kiểm tra xem đã hạch toán đúng TK chưa vì đơn vị mở nhiều tiết khoản, kế toán không nhớ được hết tên của từng tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Kể từ R24.23, trên MISA SME.NET 2015, kế toán có thể xem nhanh tên tài khoản đã hạch toán tại chứng từ.

 

Cách thao tác

Khi lập hoặc xem lại một chứng từ bất kỳ, nhấn chuột vào các tài khoản ở chi tiết chứng từ thì chương trình hiển thị dòng "Số TK - Tên tài khoản" trên thanh trạng thái ở phía dưới của chứng từ.

R24.23.1