R24.23

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R24.23

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R24.23 bao gồm:

1. Kế toán muốn xem nhanh được tên TK trên chứng từ nhập liệu để kiểm tra xem đã hạch toán đúng TK chưa vì đơn vị mở nhiều tiết khoản, kế toán không nhớ được hết tên của từng tài khoản

2. Khi lập và in chứng từ ghi sổ thì trên cùng một chứng từ ưu tiên sắp xếp tiền hàng -> tiền chiết khấu -> tiền thuế

3. Khi khách hàng thực hiện xuất khẩu XML không thành công do thiếu thông tin cơ quan thuế thì chương trình hiển thị thêm hướng dẫn để khách hàng không phải liên hệ qua tổng đài

4. Kế toán muốn lấy số liệu cột lũy kế trên bảng cân đối tài khoản từ ngày bắt đầu năm tài chính để xem được số liệu chính xác cho năm tài chính