Kế toán muốn lấy số liệu cột lũy kế trên bảng cân đối tài khoản từ ngày bắt đầu năm tài chính để xem được số liệu chính xác cho năm tài chính

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24.23 >

Kế toán muốn lấy số liệu cột lũy kế trên bảng cân đối tài khoản từ ngày bắt đầu năm tài chính để xem được số liệu chính xác cho năm tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Hiện tại đối với dữ liệu liên năm, khi xem bảng cân đối tài khoản của một năm chương trình đang lấy số phát sinh lũy kế từ các năm trước. Kế toán muốn lấy lũy kế phát sinh từ đầu năm tài chính của kỳ xem báo cáo để dễ dàng đối chiếu số phát sinh của tháng, quý với lũy kế phát sinh từ đầu năm.

 

Kể từ R24.23 trở đi, khi xem bảng cân đối tài khoản, cho phép kế toán có thể lựa chọn xem lũy kế phát sinh từ đầu dữ liệu hay từ đầu năm tài chính của kỳ xem báo cáo.

Cách thao tác

Vào Báo cáo/Báo cáo tài chính, chọn Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

Trên tham số báo cáo, người dùng có thể lựa chọn lấy lũy kế phát sinh từ "Ngày bắt đầu dữ liệu" hoặc "Ngày bắt đầu năm tài chính của kỳ báo cáo"

                  R24.25.14

Ví dụ: Dữ liệu có năm tài chính bắt đầu là năm 2015, từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Ngày bắt đầu dữ liệu: 01/01/2015.

Chọn xem báo cáo năm 2016.

- Nếu chọn lấy lũy kế từ "Ngày bắt đầu dữ liệu": Chương trình sẽ lấy số lũy kế phát sinh bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016.

- Nếu chọn lấy lũy kế từ "Ngày bắt đầu năm tài chính của kỳ báo cáo": Chương trình sẽ lấy số lũy kế phát sinh bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

NOTE_iconnote Lưu ý: Nếu người dùng muốn xem số lũy kế trên báo cáo như các phiên bản trước R24.23 thì chọn lấy lũy kế phát sinh từ "Ngày bắt đầu dữ liệu"