Khi lập và in chứng từ ghi sổ thì trên cùng một chứng từ ưu tiên sắp xếp tiền hàng -> tiền chiết khấu -> tiền thuế

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24.23 >

Khi lập và in chứng từ ghi sổ thì trên cùng một chứng từ ưu tiên sắp xếp tiền hàng -> tiền chiết khấu -> tiền thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Kể từ R24.23, trên MISA SME.NET 2015, khi lập và in chứng từ ghi sổ thì trên cùng một chứng từ sẽ ưu tiên sắp xếp tiền hàng => tiền chiết khấu => tiền thuế

 

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp Vụ/Tổng Hợp, lập chứng từ ghi sổ (Hoặc vào phân hệ Tổng Hợp/tab Chứng Từ Ghi Sổ, chọn Thêm)

Nhấn <<Chọn chứng từ>>

Trên giao diện tham số chọn chứng từ, tab chứng từ gốc, các chứng từ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Ngày hạch toán => Ngày chứng từ => Số chứng từ => Dòng phát sinh phản ánh tiền hàng, chiết khấu, tiền thuế tương ứng với từng mặt hàng trên chứng từ

R24.25.15                                                

Khi lập chứng từ ghi sổ thì các chứng từ cũng được sắp xếp như trên giao diện tham số chọn chứng từ.

                R24.25.9

Khi in chứng từ ghi sổ thì các chứng từ cũng được sắp xếp như trên giao diện tham số chọn chứng từ và trên chứng từ ghi sổ.    

R24.25.10