Kế toán muốn xem được Bảng chi tiết chênh lệch giá vốn và giá bán để kiểm soát đơn giá bán của từng mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán muốn xem được Bảng chi tiết chênh lệch giá vốn và giá bán để kiểm soát đơn giá bán của từng mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán có thể xem được mẫu Bảng chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn để để kiểm tra đã bán đúng đơn giá cho từng mặt hàng chưa, đồng thời có thể theo dõi được giá bán và giá vốn lên hay xuống nhằm đưa ra chính sách giá hợp lý cho doanh nghiệp.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp bán hàng:

25.72.19'

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo:

25.72.20

Vào Mẫu, chọn Mẫu chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn thì chương trình hiển thị mẫu:

25.72.21