Kế toán mong muốn dừng phân bổ công cụ dụng cụ trong một khoảng thời gian rồi phân bổ tiếp để phản ánh đúng chi phí phát sinh và xem báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ phản ảnh đúng số chi phí và số kỳ phân bổ còn lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25.82 >

Kế toán mong muốn dừng phân bổ công cụ dụng cụ trong một khoảng thời gian rồi phân bổ tiếp để phản ánh đúng chi phí phát sinh và xem báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ phản ảnh đúng số chi phí và số kỳ phân bổ còn lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R25.82, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán tạm ngừng phân bổ các CCDC phục vụ sản xuất mà trong tháng đó không có hoạt động sản xuất, để phản ánh đúng chi phí phát sinh và số lần đã phân bổ của CCDC.

Cách thực hiện

Khi thực hiện Ghi tăng CCDC, chương trình cho phép tích chọn Ngừng phân bổ:

25.72.23

Đồng thời, trên Sổ theo dõi CCDC, chọn nhiều CCDC, nhấn chuột phải, kế toán chọn Ngừng phân bổ. Khi đó chương trình sẽ cập nhật tương ứng vào từng CCDC.

25.72.24

25.72.25

Khi thực hiện phân bổ CCDC, chương trình không hiển thị các CCDC đã được tích chọn Ngừng phân bổ. Đồng thời cho phép Loại bỏ những CCDC không cần phân bổ tháng này bằng cách chọn CCDC và nhấn chuột phải, chọn <<Loại bỏ CCDC>>.

          25.72.26