Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Các vấn đề thường gặp khi in báo cáo chứng từ >

Làm thế nào để in mẫu A5 không bị tràn lề phải ra ngoài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện:

1.Mở chứng từ cần in.

2.Nhấn biểu tượng h bên cạnh chức năng In.

3.Chọn mẫu in.

html.clip0001

4.Nhấn Tùy chỉnh.

5.Điều chỉnh giảm Lề trái tương ứng với phần bị tràn ra ngoài.

6.Nhấn Đồng ý.

html.clip0006