R26.2

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R26.2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R26.2 bao gồm:

1. Kế toán mong muốn số liên trên Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ) được thể hiện song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) để thống nhất nội dung trên hóa đơn khi giao cho khách hàng