Kế toán mong muốn số liên trên Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ) được thể hiện song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) để thống nhất nội dung trên hóa đơn khi giao cho khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.2 >

Kế toán mong muốn số liên trên Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ) được thể hiện song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) để thống nhất nội dung trên hóa đơn khi giao cho khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26.2, trên MISA SME.NET 2015, Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ) hiển thị được số liên và mục đích liên bằng song ngữ (Việt- Anh) để thống nhất nội dung trên cả hóa đơn khi giao cho khách hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn\Khởi tạo hóa đơn: khởi tạo mẫu hóa đơn giá trị gia tăng dựa trên mẫu Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ) thì tên liên và mục đích liên hiển thị bằng song ngữ Việt - Anh.

26.1.031

Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn cho mẫu hóa đơn vừa khởi tạo.

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: xem một chứng từ bán hàng bất kỳ

26.1.025

Hóa đơn vừa khởi tạo hiển thị số liên dạng song ngữ Việt - Anh

26.1.026

NOTE_iconnote   Lưu ý:

oĐối với mẫu Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ) mặc định của chương trình cũng hiển thị số liên dạng song ngữ Việt - Anh

oKể từ R26.2, khi khởi tạo mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng thì chương trình sửa lại mục đích của liên 3 thành "Sử dụng nội bộ". Đối với các mẫu được khởi tạo từ trước thì khi chuyển đổi lên bản R26.2 vẫn giữ nguyên mục đích của liên 3 như cũ.