R26.1

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R26.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R26.1 bao gồm:

1. Khi tạo dữ liệu kế toán trong trường hợp thư mục chứa tệp dữ liệu có thuộc tính nén thì chương trình thông báo để người dùng biết, link đến help để bỏ thuộc tính nén

2. Khi thực hiện hạch toán chi phí lương, lấy TK chi phí theo phòng ban, kế toán mong muốn hạch toán luôn vào giá vốn hàng bán để không phải mất công sửa lại định khoản sau khi chương trình hạch toán chi phí lương.

3. Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng phần mềm tự động lấy các thông tin về địa điểm giao hàng, điều khoản khác sang và khi in trên phiếu xuất giao hàng, biên bản giao hàng thì có các thông tin này.

4. Kế toán mong muốn khi bỏ tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế" thì phần mềm đưa ra cảnh báo và tự bỏ tích chọn "Là đơn giá sau thuế" trên danh mục VTHH

5. Kế toán trưởng muốn phân quyền không cho phép nhân viên kinh doanh được xuất khẩu danh sách báo giá ra excel để bảo mật thông tin khách hàng

6. Cập nhật thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016 Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội