Khi thực hiện hạch toán chi phí lương, lấy TK chi phí theo phòng ban, kế toán mong muốn hạch toán luôn vào TK 632 - Giá vốn hàng bán

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.1 >

Khi thực hiện hạch toán chi phí lương, lấy TK chi phí theo phòng ban, kế toán mong muốn hạch toán luôn vào TK 632 - Giá vốn hàng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26.1, trên MISA SME.NET 2015, khi hạch toán chi phí lương theo tài khoản chi phí trên danh mục cơ cấu tổ chức, chương trình cho phép hạch toán trực tiếp vào TK 632 - giá vốn hàng bán.

Cách thực hiện

o Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức, khi thêm mới hoặc sửa cơ cấu tổ chức có cấp tổ chức là Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/tổ/đội thì TK chi phí lương cho phép chọn TK 632.

26.1.005