Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng phần mềm tự động lấy các thông tin về địa điểm giao hàng, điều khoản khác sang và khi in trên phiếu xuất giao hàng, biên bản giao hàng thì có các thông tin này.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.1 >

Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng phần mềm tự động lấy các thông tin về địa điểm giao hàng, điều khoản khác sang và khi in trên phiếu xuất giao hàng, biên bản giao hàng thì có các thông tin này.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26.1, trên MISA SME.NET 2015, khi kế toán lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, chương trình tự động lấy các thông tin về địa điểm giao hàng, điều khoản khác trên đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng, đồng thời cho phép lấy được các trường địa điểm giao hàng, điều khoản khác vào trộn mẫu của chứng từ bán hàng và sửa mẫu của các chứng từ sau:

Biên bản bàn giao

Phiếu giao hàng (kiêm phiếu bảo hành)

Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5)

Phiếu xuất kho bán hàng (Số lô, hạn sử dụng)

Phiếu xuất kho bán hàng

Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)

Cách thực hiện

1. Chứng từ bán hàng cho phép lấy thông tin Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác khi lập từ đơn đặt hàng.

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng: thêm mới đơn đặt hàng có khai báo thông tin Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác

26.1.013

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: thêm mới chứng từ bán hàng lập từ đơn đặt hàng, chương trình mặc định lấy được thông tin Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác từ đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng

26.1.014

2.   Trộn mẫu chứng từ bán hàng cho phép lấy lên trường Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác

oVào phân hệ Bán hàng\Chứng từ bán hàng: mở một chứng từ bán hàng bất kỳ

26.1.015

oGiao diện Thiết kế mẫu chứng từ hiện ra

26.1.016

oFile excel chứa trường dữ liệu của Chứng từ bán hàng được bổ sung thêm 2 trường trộn:

26.1.017

oKhi trộn mẫu, kế toán copy trường dữ liệu vào vị trí cần thiết. Ví dụ:

26.1.018

oSau khi trộn mẫu xong, kế toán mở lại giao diện Thiết kế mẫu chứng từ để thêm mẫu vừa thiết kế vào chương trình:

26.1.027

oSau khi thêm mẫu chứng từ vừa thiết kế vào chương trình, kế toán mở chứng từ bán hàng cần in mẫu vừa thiết kế để thực hiện in:

26.1.020

oKhi đó, mẫu in ra sẽ hiển thị như sau:

26.1.021

3.  Cho phép lấy lên trường Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác khi sửa mẫu các chứng từ sau:

Biên bản bàn giao

Phiếu giao hàng (kiêm phiếu bảo hành)

Phiếu xuất kho bán hàng (Mẫu A5)

Phiếu xuất kho bán hàng (Số lô, hạn sử dụng)

Phiếu xuất kho bán hàng

Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)

Sau đây là ví dụ sửa mẫu Phiếu xuất kho bán hàng để lấy lên trường Địa điểm giao hàng, Điều khoản khác.

Vào phân hệ Bán hàng\Chứng từ bán hàng: mở một chứng từ bán hàng bất kỳ

In Phiếu xuất kho bán hàng, nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ:

26.1.022

Tại vị trí cần hiển thị trường Other Term, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường Other Term, kéo vào vị trí cần hiển thị. Làm tương tự khi hiển thị trường ShippingAddressSAVoucher.

Trường Other Term, ShippingAddressSAVoucher sẽ lấy lên Phiếu xuất kho bán hàng thông tin Điều khoản khác và Địa điểm giao hàng trên chứng từ bán hàng.

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, phiếu xuất kho bán hàng in ra sẽ hiển thị như sau:

26.1.023