Kế toán mong muốn khi bỏ tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế" thì phần mềm đưa ra cảnh báo và tự bỏ tích chọn "Là đơn giá sau thuế" trên danh mục VTHH

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.1 >

Kế toán mong muốn khi bỏ tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế" thì phần mềm đưa ra cảnh báo và tự bỏ tích chọn "Là đơn giá sau thuế" trên danh mục VTHH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26.1, trên MISA SME.NET 2015, nếu trong danh mục vật tư hàng hóa có ít nhất một mặt hàng tích chọn "Giá bán là đơn giá sau thuế" thì khi bỏ tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế" trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, chương trình sẽ đưa ra cảnh báo và tự bỏ tích chọn "Giá bán là đơn giá sau thuế" trên danh mục vật tư hàng hóa.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung: tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế"

26.1.028

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: thêm mới hoặc sửa vật tư hàng hóa có khai báo như sau:

26.1.029

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: thêm mới chứng từ bán hàng chọn mặt hàng "SC SUSU" thì đơn giá sau thuế trên chứng từ bán hàng sẽ lấy theo đơn giá bán trong Danh mục\Vật tư hàng hóa.

26.1.009

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung: bỏ tích chọn "Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế" chương trình sẽ đưa ra cảnh báo, chọn Yes rồi nhấn vào chức năng "Đồng ý".

26.1.010

Các mặt hàng trên Danh mục\Vật tư hàng hóa hiển thị giao diện:

26.1.030

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: thêm mới chứng từ bán hàng chọn mặt hàng "SC SUSU" thì đơn giá trên chứng từ bán hàng sẽ lấy theo đơn giá bán trong Danh mục\Vật tư hàng hóa.

26.1.011