Kế toán trưởng muốn phân quyền không cho phép nhân viên kinh doanh được xuất khẩu danh sách báo giá ra excel để bảo mật thông tin khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.1 >

Kế toán trưởng muốn phân quyền không cho phép nhân viên kinh doanh được xuất khẩu danh sách báo giá ra excel để bảo mật thông tin khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị thương mại có phân quyền cho nhân viên kinh doanh vào phần mềm kế toán để lập báo giá gửi cho khách hàng, kế toán trưởng muốn phân quyền cho nhân viên kinh doanh không có quyền xuất khẩu danh sách báo giá ra excel nhằm bảo mật các thông tin khách hàng.

Kể từ phiên bản R26.1, MISA SME.NET 2015 cho phép khách hàng phân quyền cho người dùng có quyền xuất khẩu báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng bán ra excel hay không.

Cách thao tác

Vào mục Hệ thống\Vai trò và quyền hạn:

26.1.012

NOTE_iconnote Lưu ý: Thực hiện tương tự đối với đơn đặt hàng và hợp đồng bán.