Cập nhật thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016 Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26.1 >

Cập nhật thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016 Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26.1, trên MISA SME.NET 2015 có cập nhật thay đổi mức lương tối thiểu trên phần mềm từ 1.150.000 đống/tháng lên 1.210.000 đống/tháng từ ngày 01/5/2016 để tính lương theo đúng quy định mới Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội.

Cách thực hiện

Khi thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán, tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước, nâng cấp dữ liệu từ các phiên bản trước R26.1, chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET2012 lên R26.1, vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Quy định lương thì chương trình hiển thị giao diện sau:

26.1.006