R26

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R26

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R26 bao gồm:

1. Kế toán muốn xóa được chứng từ xóa hóa đơn đã thực hiện do chọn nhầm hóa đơn để xóa, mục đích không mất thời gian của kế toán và tư vấn khi hỗ trợ xóa

2. Kế toán muốn xem báo cáo thể hiện được số thuế đầu ra, số thuế đầu vào, số thuế còn được khấu trừ trong năm để trình báo cơ quan thuế khi thanh tra quyết toán thuế hàng năm

3. Kế toán muốn phân bổ phí vận chuyển hàng trên chứng từ mua hàng không qua kho nhằm mục đích xác định tổng nguyên giá của từng TSCĐ, làm căn cứ ghi tăng TSCĐ

4. Kế toán muốn lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho phân bổ được Phí trước hải quan để tự cộng vào giá tính thuế hàng nhập khẩu, kế toán không phải nhập lại giá tính thuế hàng nhập khẩu

5. Xem bảng cân đối tài khoản kế toán muốn lọc xem phát sinh, số dư của một nhóm tài khoản nào đó cho dễ nhìn, đỡ rối mắt (VD: TK tiền, TK doanh thu, TK chi phí...)

6. Kế toán muốn trong trường hợp vừa chiết khấu vừa khuyến mại cho khách hàng, thì số tiền chiết khấu chỉ phân bổ cho số lượng hàng thực bán, không phân bổ cho số lượng hàng khuyến mại

7. Kế toán muốn khi khấu trừ thuế GTGT số thuế GTGT đầu ra phải là số đã trừ đi số thuế vãng lai mà đơn vị đã nộp, đã hạch toán để phản ánh đúng số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp

8. Khi thực hiện kiểm kê kho, kế toán muốn kiểm kê theo từng đơn vị tính để dễ kiểm kê kho theo thực tế

9. Kế toán muốn cập nhật giá bán ở danh mục vào giá bán trên phiếu xuất kho cho chi nhánh khác để không phải tự nhập bằng tay

10. Khi lập chứng từ mua trả lại/giảm giá từ chứng từ mua hàng, kế toán muốn SL/GT VTHH trả lại/giảm giá sẽ được điều chỉnh trên chứng từ mua hàng được chọn để giá vốn được tính đúng với thực tế (PP NT-XT)

11. Kế toán muốn đối với PP đích danh, khi lập phiếu xuất kho từ tiện ích Lập từ chứng từ mua hàng qua kho thì coi như xuất từ chứng từ mua hàng đó, không phải chọn chứng trừ đối trừ lần nữa

12. Giám đốc và kế toán muốn thông tin sản phẩm trên báo cáo, chứng từ (chữ MISA SME.NET) hiển thị cỡ chữ nhỏ hơn và mờ đi để các bên liên quan như KH, NCC không chú ý, thắc mắc thông tin này

13. Lập chứng từ mua hàng, kế toán muốn tùy chọn lấy giá mua theo giá cố định hay lấy giá mua gần nhất theo NCC hoặc không tự lấy đơn giá mua lên chứng từ để việc nhập liệu được nhanh chóng, tránh sai sót

14. Kế toán mong muốn với hàng hóa khai báo tính chất "chỉ là diễn giải" thì phần mềm tự động mặc định số lượng bằng 0 khi lập chứng từ chứng từ để tránh trường hợp kế toán in nhầm lên hóa đơn

15. Khi xem báo cáo tổng hợp xuất kho theo LSX, kế toán muốn hiển thị đúng số lượng NVL đã xuất từ khi bắt đầu lệnh sản xuất đến thời điểm báo cáo

16. Khi đang nhập trên tab "Hàng tiền" thực hiện chuyển sang tab "Thuế", kế toán muốn con trỏ chuột ở đúng dòng tương ứng với dòng đang nhập ở tab "hàng tiền" để nhập liệu nhanh chóng, tránh nhầm lẫn

17. Với PP bình quân CK, khi tính giá xuất theo kỳ tính giá năm và khoảng thời gian là năm tài chính kế toán muốn chương trình tính theo đúng năm tài chính để giá xuất kho giống nhau trong cả kỳ