Kế toán muốn trong trường hợp vừa chiết khấu vừa khuyến mại cho khách hàng, thì số tiền chiết khấu chỉ phân bổ cho số lượng hàng thực bán, không phân bổ cho số lượng hàng khuyến mại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn trong trường hợp vừa chiết khấu vừa khuyến mại cho khách hàng, thì số tiền chiết khấu chỉ phân bổ cho số lượng hàng thực bán, không phân bổ cho số lượng hàng khuyến mại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại khi phân bổ chiết khấu theo số lượng trên chứng từ bán hàng, chương trình sẽ lấy số lượng của tất cả các mặt hàng đang nhập trên chứng từ làm căn cứ phân bổ, không phân biệt mặt hàng đó có phải là hàng khuyến mại hay không.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, khi phân bổ chiết khấu trên chứng từ bán hàng chương trình cho phép không phân bổ cho số lượng hàng khuyến mại.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Bán hàng\Thêm mới chứng từ bán hàng: Nhập liệu chứng từ có phát sinh nhiều mặt hàng, trong đó có cả hàng khuyến mại.

75672_4

Tích chọn Phân bổ chiết khấu, kế toán điền số tiền chiết khấu muốn phân bổ, chọn Phương pháp phân bổ: Theo số lượng, nhấn <<Thực hiện>>:

75672_2

Chương trình sẽ tự động phân bổ tiền chiết khấu cho các mặt hàng không tích chọn Hàng khuyến mại

75672_5