Xem bảng cân đối tài khoản kế toán muốn lọc xem phát sinh, số dư của một nhóm tài khoản nào đó cho dễ nhìn, đỡ rối mắt (VD: TK tiền, TK doanh thu, TK chi phí...)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Xem bảng cân đối tài khoản kế toán muốn lọc xem phát sinh, số dư của một nhóm tài khoản nào đó cho dễ nhìn, đỡ rối mắt (VD: TK tiền, TK doanh thu, TK chi phí...)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung chức năng lọc trên Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối tài khoản (mẫu quản trị).

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính, chọn Bảng cân đối tài khoản, hiển thị báo cáo

75008_4