Kế toán muốn lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho phân bổ được Phí trước hải quan để tự cộng vào giá tính thuế hàng nhập khẩu, kế toán không phải nhập lại giá tính thuế hàng nhập khẩu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho phân bổ được Phí trước hải quan để tự cộng vào giá tính thuế hàng nhập khẩu, kế toán không phải nhập lại giá tính thuế hàng nhập khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, trên giao diện Mua hàng nhập khẩu không qua kho và Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho, chương trình không phân bổ được phí tính thuế nhập khẩu để cộng vào giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán phân bổ phí tính thuế nhập khẩu trên giao diện Mua hàng nhập khẩu không qua kho và Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho.

Cách thực hiện

Trên giao diện Mua hàng (nhiều hóa đơn) nhập khẩu không qua kho bổ sung thêm tab "Phí trước hải quan"

Trên tab "Hàng tiền":

76015_4

Trên tab "Phí trước hải quan":

76015_6

Sau khi chọn Phân bổ CP:

76015_7