Kế toán muốn phân bổ phí vận chuyển hàng trên chứng từ mua hàng không qua kho nhằm mục đích xác định tổng nguyên giá của từng TSCĐ, làm căn cứ ghi tăng TSCĐ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn phân bổ phí vận chuyển hàng trên chứng từ mua hàng không qua kho nhằm mục đích xác định tổng nguyên giá của từng TSCĐ, làm căn cứ ghi tăng TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, trên giao diện Mua hàng trong nước không qua kho và Mua hàng nhập khâu không qua kho, chương trình không phân bổ được chi phí mua hàng nên kế toán nếu mua tài sản cố định mà muốn biết được tổng nguyên giá tài sản thì không xem được.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán phân bổ chi phí mua hàng trên giao diện Mua hàng trong nước không qua kho và Mua hàng nhập khẩu không qua kho để phục vụ cho đơn vị có nhu cầu xác định tổng nguyên giá TSCĐ.

Cách thực hiện

Trên giao diện nhập liệu Mua hàng không qua kho bổ sung thêm tab "Chi phí mua hàng". Cụ thể:

TH1: khi nhập liệu chứng từ Mua hàng trong nước không qua kho, Mua hàng nhiều hoá đơn trong nước không qua kho:

oTrên tab "Hàng tiền":

73197_9

oTrên tab "Chi phí":

73197_14

oSau khi chọn "Phân bổ CP":

73197_15

TH2: khi nhập liệu chứng từ Mua hàng nhập khẩu không qua kho, Mua hàng nhiều hoá đơn nhập khẩu không qua kho:

oTrên giao diện "Hàng tiền":

73197_12

oTrên tab "Chi phí mua hàng" làm tương tự như TH1.