Kế toán muốn xem báo cáo thể hiện được số thuế đầu ra, số thuế đầu vào, số thuế còn được khấu trừ trong năm để trình báo cơ quan thuế khi thanh tra quyết toán thuế hàng năm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn xem báo cáo thể hiện được số thuế đầu ra, số thuế đầu vào, số thuế còn được khấu trừ trong năm để trình báo cơ quan thuế khi thanh tra quyết toán thuế hàng năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015 bổ sung mẫu Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm để kế toán sử dụng làm báo cáo quản trị trình báo cơ quan thuế khi thực hiện thanh tra quyết toán thuế hàng năm.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Thuế, chọn Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

74803_4

Sau đó chương trình sẽ hiển thị báo cáo

74803-4