Kế toán muốn xóa được chứng từ xóa hóa đơn đã thực hiện do chọn nhầm hóa đơn để xóa, mục đích không mất thời gian của kế toán và tư vấn khi hỗ trợ xóa

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn xóa được chứng từ xóa hóa đơn đã thực hiện do chọn nhầm hóa đơn để xóa, mục đích không mất thời gian của kế toán và tư vấn khi hỗ trợ xóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, nếu kế toán đã thực hiện Xóa hóa đơn, sau đó phát hiện làm nhầm vào muốn bỏ thao tác này đi thì chương trình không cho phép.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán xóa được thao tác xóa hóa đơn, để kế toán chủ động trong trường hợp thao tác nhầm.

Cách thực hiện

TH1: Chức năng Xóa trên giao diện danh sách Xóa hóa đơn: chọn 1 chứng từ Xóa hóa đơn để xóa:

102790_5

TH2: Chức năng Xóa trên giao diện chứng từ Xóa hóa đơn: vào danh sách xóa hóa đơn, mở từng chứng từ Xóa hóa đơn để xóa:

102790_6

NOTE_iconnote Lưu ý: các trường hợp không xóa được chứng từ Xóa hóa đơn:

1. Khi xóa hóa đơn mà hóa đơn đó được lập ở Chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn, Hàng bán giảm giá, Trả lại hàng mua và các chứng từ này đã được cấp số hóa đơn mới thì khi Xóa chứng từ Xóa hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo "Chứng từ bán hàng lập kèm với hóa đơn đã bị xóa <Mẫu số -ký hiệu - số> đã được cấp lại số hóa đơn mới <Mẫu số - Ký hiệu - Số>. Bạn không thể xóa chứng từ xóa hóa đơn này".

2. Nếu hóa đơn đã được kê lên bảng kê thuế mua vào, bảng kê thuế bán ra, hoặc báo cáo tình hình sử dùng hóa đơn thì khi xóa chứng từ Xóa hóa đơn phần mềm sẽ không cho phép xóa mà phải xóa các bảng kê và báo cáo trước sau đó mới quay lại xóa chứng từ Xóa hóa đơn được.

3. Với các chứng từ xóa hóa đơn được lập ở Chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn, Hàng bán giảm giá, Trả lại hàng mua từ bản cũ, sau khi chuyển đổi lên bản R26, khi xóa chứng từ Xóa hóa đơn thì các số hóa đơn đã cấp sẽ trở thành các hóa đơn độc lập với Chứng từ bán hàng, Hàng bán giảm giá, Trả lại hàng mua.