Kế toán muốn khi khấu trừ thuế GTGT số thuế GTGT đầu ra phải là số đã trừ đi số thuế vãng lai mà đơn vị đã nộp, đã hạch toán để phản ánh đúng số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn khi khấu trừ thuế GTGT số thuế GTGT đầu ra phải là số đã trừ đi số thuế vãng lai mà đơn vị đã nộp, đã hạch toán để phản ánh đúng số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện nay, với các khách hàng có phát sinh thuế vãng lai và có kê khai trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (tháng, quý), khi thực hiện chức năng Khấu trừ thuế trên chương trình thì chỉ tiêu số thuế đầu ra đang chưa trừ đi số thuế vãng lai đã nộp, kế toán mất công hạch toán bên ngoài.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện chức năng Khấu trừ thuế thì chỉ tiêu số thuế đầu ra sẽ trừ đi số thuế vãng lai kê khai ở chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT  khấu trừ (tờ khai lần đầu)

Cách thực hiện

Kế toán lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ tháng 3/2016

    75674_1

Kế toán khấu trừ thuế tháng 3/2016

75674_3