Khi thực hiện kiểm kê kho, kế toán muốn kiểm kê theo từng đơn vị tính để dễ kiểm kê kho theo thực tế

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Khi thực hiện kiểm kê kho, kế toán muốn kiểm kê theo từng đơn vị tính để dễ kiểm kê kho theo thực tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại khi kiểm kê kho chương trình chỉ cho phép kiểm kê theo đơn vị tính chính, trong khi nhiều kế toán lại đang kiểm kê theo đơn vị chuyển đổi, nên để có được báo cáo đúng phải tự quy đổi giá trị kiểm kê về đơn vị tính chính để đối chiếu.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ cho phép lựa chọn đơn vị tính muốn kiểm kê (với các mặt hàng có nhiều đơn vị tính).

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Kho\Kiểm kê, chọn mặt hàng muốn kiểm kê:

77671_4

Khi chọn Xuất khẩu danh sách VTHH sẽ có tùy chọn đơn vị tính muốn xuất khẩu:

77671_5

Khi lập Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho từ Bảng kiểm kê vật tư hàng hóa sẽ lấy theo Đơn vị tính trên bảng kiểm kê.