Kế toán muốn cập nhật giá bán ở danh mục vào giá bán trên phiếu xuất kho cho chi nhánh khác để không phải tự nhập bằng tay

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Kế toán muốn cập nhật giá bán ở danh mục vào giá bán trên phiếu xuất kho cho chi nhánh khác để không phải tự nhập bằng tay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện nay, khi kế toán nhập liệu chứng từ Phiếu xuất kho Xuất hàng cho chi nhánh khác, Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và xuất kho gửi bán đại lý), cột đơn giá bán đang mặc định giá là 0 để kế toán nhập vào. Các khách hàng có nhiều mã hàng và đơn giá ít biến động có nhu cầu lấy được đơn giá khai báo trên Danh mục/ Vật tư hàng hóa giống như khi nhập chứng từ bán hàng

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập liệu các chứng từ này chương trình cho phép chọn 3 mức giá  bán trong danh mục VTHH (Đơn giá bán 1, 2, 3) và ngầm định lấy sẵn đơn giá bán 1

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa, khai báo giá bán cho từng mã hàng

73203_1

Khi nhập liệu chứng từ Phiếu xuất kho Xuất hàng cho chi nhánh khác, khi chọn mã hàng cột đơn giá bán sẽ tự hiển thị theo Đơn giá bán 1 đã khai báo trong danh mục VTHH, kế toán có thể chọn 1 trong 3 đơn giá đã khai báo:

73203_4