Khi lập chứng từ mua trả lại/giảm giá từ chứng từ mua hàng, kế toán muốn SL/GT VTHH trả lại/giảm giá sẽ được điều chỉnh trên chứng từ mua hàng được chọn để giá vốn được tính đúng với thực tế (PP NT-XT)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 >

Khi lập chứng từ mua trả lại/giảm giá từ chứng từ mua hàng, kế toán muốn SL/GT VTHH trả lại/giảm giá sẽ được điều chỉnh trên chứng từ mua hàng được chọn để giá vốn được tính đúng với thực tế (PP NT-XT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại, đối với các đơn vị sử dụng phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước thì khi có chứng từ trả lại, giảm giá hàng mua chọn trực tiếp cho chứng từ mua hàng, chương trình sẽ trừ số lượng/giá trị của chứng từ đó vào chứng từ nhập kho đầu tiên chứ không trừ trực tiếp vào chứng từ nhập kho được chọn => Ảnh hưởng tới đơn giá xuất kho của các đơn vị có sự biến động mạnh về giá cả.

Kể từ R26, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán lựa chọn Cách xử lý số lượng và giá trị hàng mua trả lại, giảm giá chọn trực tiếp từ chứng từ mua hàng:

1. Nếu lựa chọn "Giảm trừ trực tiếp vào chứng từ mua hàng được chọn" thì khi phát sinh trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua chọn trực tiếp cho chứng từ nhập kho thì chương trình sẽ trừ trực tiếp số lượng, giá trị cho chứng từ nhập kho đó, nếu chứng từ nhập kho đó đã có phát sinh chứng từ xuất kho thì phần số lượng và giá trị còn lại sẽ trừ vào chứng từ nhập tiếp theo.

2. Nếu lựa chọn "Giảm trừ vào chứng từ nhập còn tồn đầu tiên" thì chương trình sẽ làm như cách cũ.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, với phương pháp tính giá xuất kho Nhập trước xuất trước sẽ xuất hiện tùy chọn " Cách xử lý số lượng và giá trị hàng mua trả lại, giảm giá chọn trực tiếp từ chứng từ mua hàng" và có 2 lựa chọn:

oGiảm trừ trực tiếp vào chứng từ mua hàng được chọn.

oGiảm trừ vào chứng từ nhập còn tồn đầu tiên.

89136_11

 

Ví dụ

Một số trường hợp mô phỏng cách tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước ở bản cũ và sau khi nâng cấp lên bản R26 và tích chọn "Giảm trừ trực tiếp vào chứng từ mua hàng được chọn".

Ví dụ 1: Mua trả lại có chọn trả lại trực tiếp cho chứng từ mua hàng, chứng từ mua hàng được chọn trả lại chưa có chứng từ xuất kho hoặc đã có phiếu xuất từ mua hàng nhưng số lượng tồn và giá trị tồn của chứng từ mua hàng đó vẫn đủ để trả lại thì khi đó số lượng và giá trị trả lại sẽ trừ trực tiếp vào chứng từ mua hàng được chọn (Đơn vị tính: nghìn đồng).

89136_2

           

Ví dụ 2: Mua trả lại có chọn trả lại trực tiếp cho chứng từ mua hàng, chứng từ mua hàng được chọn trả lại đã có chứng từ xuất kho, số lượng và giá trị tồn của chứng từ mua hàng không đủ để trả lại. Khi đó, số lượng và giá trị trả lại sẽ trừ tiếp vào phiếu nhập còn tồn tiếp theo.

89136_3

           

Ví dụ 3: Mua trả lại có chọn trả lại trực tiếp cho chứng từ mua hàng. Tuy nhiên theo PP NTXT thì chứng từ mua hàng được chọn trả lại đã bị xuất hết số lượng ở phiếu xuất trước đó. Khi đó số lượng và giá trị trả lại sẽ được trừ vào phiếu nhập còn tồn tiếp theo (Trường hơp này sẽ xử lý giống với trường hợp mua trả lại không chọn trực tiếp từ chứng từ mua hàng).

            89136_5

Ví dụ 4: Mua trả lại làm cho số lượng hết nhưng giá trị còn dương hoặc âm.

            89136_6

Cụ thể: Giả sử đơn vị kinh doanh dược hóa phẩm có mặt hàng KEM_HAM_BEPANTHEN (Kem trị hăm cho trẻ Bepanthen) có tình hình nhập xuất như sau:

·Ngày 01/03/2016, đơn vị mua hàng nhập kho mặt hàng đó:

                25.70.1

·Ngày 15/03/2016, đơn vị tiếp tục nhập kho mặt hàng đó:

                25.70.2

·Ngày 22/03/2016, do phát hiện lỗi nên đơn vị quyết định trả lại 20 hộp thuốc kem hăm cho chứng từ mua hàng NK00005:

        89136_9                  

                                       

oNếu đơn vị sử dụng từ phiên bản R26 trở đi:

Nếu  đơn vị lựa chọn: Giảm trừ vào chứng từ nhập còn tồn đầu tiên thì chương trình sẽ trừ đi số lượng và giá trị của chứng từ trả lại hàng mua (XK00005) vào chứng từ mua hàng đầu tiên (NK00004). Cụ thể: Đơn giá xuất kho = (5.000.000 - 1.100.000)/(100-20) = 48.750đ.

Nếu đơn vị lựa chọn: Giảm trừ trực tiếp vào chứng từ mua hàng được chọn thì chương trình sẽ trừ đi số lượng và giá trị của chứng từ trả lại hàng mua (XK00005) vào chứng từ mua hàng được chọn (NK00005). Do đó khi xuất kho bán hàng tiếp theo, đơn giá xuất kho sẽ được lấy lần lượt từ chứng từ nhập kho NK00004 rồi mới tới chứng từ NK00005.

NOTE_iconnote   Lưu ý:

1.Với các chứng từ trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua không chọn trực tiếp cho chứng từ mua hàng: Cách tính giá vẫn giữ nguyên như trước. Nghĩa là khi tính giá sẽ trừ đi số lượng/giá trị của chứng từ vào chứng từ nhập còn tồn đầu tiên.

2. Với các chứng từ trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua chọn trực tiếp từ chứng từ mua hàng sau khi thực hiện nâng cấp dữ liệu lên bản R26 và tích chọn "Giảm trừ trực tiếp vào chứng từ mau hàng được chọn" thì:

a. Đơn giá xuất kho của các chứng từ cũ sẽ được giữ nguyên, chương trình chỉ áp dụng cách tính giá xuất kho mới với chứng từ được lập trên bản này trở đi.

b. Khi kế toán vào Kho/Tính giá xuất kho, nếu NSD tính lại giá xuất kho cho VTHH thì chương trình sẽ thực hiện tính lại giá xuất kho theo cách tính mới trên phiên bản R26.

              Vì vậy:

              - Nếu NSD đã chốt sổ sách kế toán và không muốn thay đổi số đã chốt thì không nên tính lại giá xuất kho trong khoảng thời gian đã chốt.

              - Nếu NSD chỉ sửa chứng từ của 1 số VTHH và muốn tính lại giá cho VTHH có thay đổi thì vui lòng chỉ chọn VTHH và khoảng thời gian cần tính lại giá để thực hiện.

                25.70.13

c. Khi kế toán vào Bảo trì hoặc Ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô, có tích chọn <<Tính lại giá xuất kho>> thì chương trình sẽ tính lại giá xuất kho cho toàn bộ mặt hàng trong khoảng thời gian được bảo trì hoặc ghi sổ, bỏ ghi sổ theo lô.

   Vì vậy:

              - Nếu NSD không muốn thay đổi giá xuất kho trong thời gian bảo trì (ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô) thì không tích chọn <<Tính lại giá xuất kho>>.

              - Nếu NSD chỉ muốn thay đổi giá xuất kho trong 1 khoảng thời gian và cho 1 số VTHH thì không tích chọn <<Tính lại giá xuất kho>>. Để thực hiện tính lại giá xuất kho vui lòng vào Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho.

              - Nếu NSD muốn thay đổi giá xuất kho cho toàn bộ VTHH trong khoảng thời gian bảo trì (ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lô) theo cách tính mới trên phiên bản R26 cho các chứng từ xuất thì thực hiện tích chọn <<Tính lại giá xuất kho>>.